Infectieziekten

Magazine cover

Ben voorbereid op een uitbraak

VACCINATIE CAMPAGNE
NIEUWE INFLUENZA

......................

BEST PRACTICE

VACCINATIE CAMPAGNE
NIEUWE INFLUENZA

......................

BEST PRACTICE

FACTSHEET ‘RISICO INVENTARISATIE INFECTIEZIEKTE-BESTRIJDING’

......................

BEST PRACTICE

FACTSHEET ‘RISICO INVENTARISATIE INFECTIEZIEKTE-BESTRIJDING’

......................

BEST PRACTICE

"GEMEENTEN KUNNEN
MAAR BETER GOED VOORBEREID ZIJN"

..............................................................

...............................................................

“Besmettelijke ziekten sluipen vaak binnen als een dief in de nacht”, zegt Jos. “Het duurt even voordat je met zekerheid kunt zeggen welk virus of welke bacterie de oorzaak is.”

SNEL INGRIJPEN
Zeker bij zeer ernstige en besmettelijke ziekten moet er toch al bij een vermoeden gereageerd worden. “Al is het alleen al om maatschappelijke onrust te beperken”, vervolgt Jos. “En wil je snel kunnen schakelen, dan is het van groot belang dat partijen - openbare orde, veiligheid en gezondheid - elkaar kennen en vaker met elkaar geoefend hebben.” Of de gekozen aanpak de juiste is, wordt bovendien soms pas na verloop van tijd duidelijk. Toch kun je meestal op basis van weinig informatie al strategische keuzes maken: de ernst van de situatie, het aantal sterfgevallen en de vervolgdreiging kun je vaak samenvatten tot één punt. “Dan heb je meteen je uitgangspunt te pakken voor je eerste prioriteiten.”

Innovaties in
infectieziektebestrijding
“Ik verwacht dat allerlei innovaties in de gezondheidszorg gaan helpen bij het sneller opsporen en vaststellen van ziekten en de verspreiding ervan,” zegt Jos de Laat, “Denk ook aan de ontwikkeling dat steeds meer mensen gegevens invullen op health apps via hun smartphone."

” Er worden steeds meer verschillende data geregistreerd en gecombineerd, die kunnen leiden tot snellere diagnoses. Voor bepaalde ziektes wordt op dit moment al de relatie onderzocht met de geur van adem en ontlasting zoals bijvoorbeeld bij long- en darmkanker. Mogelijk komen er op termijn nog meer signalen die op besmetting kunnen wijzen."

...................................................

OEFENING BAART KUNST

....

TERUG

TERUG

SNEL INGRIJPEN

....

LEES MEER

LEES MEER

De kans dat iemand in Nederland of een ander Westers land besmet is of raakt, is zeer klein maar niet uit te sluiten. Denk aan de situatie waarbij personen vanuit bovengenoemde
landen naar ons land komen én daar contact hebben gehad met patiënten. In Guinee, Liberia, Sierra Leone, Nigeria en de Demo-cratische republiek Congo grijpt het zeldzame Ebola-virus sinds februari om zich heen.
In oktober 2014 waren er naar schatting van
de WHO zo’n 10.000 patiënten besmet met deze ernstige infectieziekte. Bijna de helft van hen is overleden.

OEFENING BAART KUNST
Mocht het zover komen, dan moet een bestuur-der zorgen dat de crisis beheersbaar wordt. “Zowel voor de zieke als gezonde mensen”,
vult Jos de Laat aan. Outbreak management – het oefenen van een uitbraak van infectie-ziekten – geeft bestuurders een snel beeld
van de gevolgen voor de eigen gemeente. Misschien moeten er een heleboel mensen thuis-blijven om verspreiding te voorkomen.
Of is het nodig om gebouwen af te sluiten en
wijken af te grendelen. Hoe pak je dat
concreet aan? Hoe betrek je burgers bij het

voorkomen van verdere besmetting? In dit
kader oefende GGD/GHOR op 14 mei van dit
jaar, samen met een aantal bestuurders van gemeenten in West-Brabant en ziekenhuizen een denkbeeldige uitbraak van een virus. Het ging om een besmettelijke ziekte tijdens een Jamboree, festijn waar duizenden scouts uit
veel verschillende landen samenkomen. Het zorgde voor veel onrust, onveiligheid en
emotie onder de bezoekers en daarbuiten. De media waren er als de kippen bij om te vragen wie er schuldig was aan de uitbraak.

ONGRIJPBAAR
Regelmatig oefenen levert bovendien belang-rijke leerpunten op voor de deelnemers. “De meeste mensen willen graag eerst veel infor-matie hebben voordat ze iets gaan doen”, zegt Jos de Laat. “Dat geldt ook voor bestuurders.” Bestuurders zijn vooral gericht op de bestrijding van ‘flitsrampen’, zoals Jos het noemt. Bijvoor-beeld een uitslaande brand die zo snel mogelijk gedoofd moet worden of een ernstige
kettingbotsing met vele voertuigen en gewon-den. Epidemieën zijn ongrijpbaarder en onbe-kender, terwijl ze duizenden mensen ziek kunnen maken.

NAAR INTRO

....

TERUG

TERUG

VERBINDING GEZONDHEID EN VEILIGHEID

......................

BELEID

VERBINDING GEZONDHEID EN VEILIGHEID

......................

BELEID

..........................................

“GEMEENTEN KUNNEN
MAAR BETER GOED
VOORBEREID ZIJN.”

..........................................

Jos de Laat,
adjunct-directeur GHOR Midden- en West-Brabant

‘BEN VOORBEREID
OP EEN UITBRAAK’

Het is zaak dat gemeenten goed zijn voorbereid op een uitbraak van infectieziekten, vindt Jos de Laat. Een goede voorbereiding behelst niet alleen waterdichte procedures, draaiboeken en protocollen, het betekent óók regelmatig oefenen zodat iedereen wéét wat hij moet doen. Neem de huidige uitbraak van het zeldzame Ebola-virus in verschillende Afrikaanse landen. In het Westen neemt de onrust toe dat het virus zich ook hier manifesteert.

OEFENING BAART KUNST

....

LEES MEER

LEES MEER

OOK IN UW GEMEENTE OEFENEN OP INFECTIEZIEKTE UITBRAAK?

......................

INFOGRAPHIC

OOK IN UW GEMEENTE OEFENEN OP INFECTIEZIEKTE UITBRAAK?

......................

INFOGRAPHIC

BEST PRACTICE

FACTSHEET ‘RISICO-INVENTARISATIE INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING’
Factsheet ‘Risico-inventarisatie Infectieziektebestrijding’
De GGD West-Brabant ontwikkelde in samenwerking met het RIVM, het instrument ‘risico-inventarisatie infectieziekte-bestrijding’. Het doel: in beeld brengen van infectieziekten
en risicogroepen voor deze infectieziekten om vervolgens op basis van o.a. epidemiologische en demografische gegevens een prioritering aan te geven voor preventief beleid. U kunt
de verschillende infectieziekten scoren op criteria zoals ernst, besmettingsrisico, gevolgen voor dagelijks functioneren, kans op maatschappelijke onrust en haalbare interventie. Het instrument is landelijk overgenomen en kreeg zelfs inter-nationaal aandacht.

Meer weten?
Leest u dan onze factsheet

BELEID

VERBINDING GEZONDHEID EN VEILIGHEID
De GHOR en de GGD staan onder leiding van één persoon:
de directeur publieke gezondheid (DPG). GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en GGD staat voor Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Artikel 32 van de Wet Veiligheidsregio’s legt deze verbinding tussen veiligheid en publieke gezondheid mooi vast. Maar ook op de werkvloer is deze verbinding steeds meer gemeengoed. Veiligheid is één van de speerpunten in de Kadernota 2015 van GGD West-Brabant met bestrijding van infectieziekten als één van de aandachtsgebieden.

Meer weten?
Leest u dan de brochure over de Wet veiligheidsregio’s

INFOGRAPHIC | OOK IN UW GEMEENTE OEFENEN OP INFECTIEZIEKTE UITBRAAK?

http://www.volkskrant.nl/buitenland/honden-kunnen-longkanker-ruiken~a2854248/

assets/ggdgezondwestbrabant/cd41_factsheet Intsrument risico inventarisatie Infectieziektebestrijding 2014.pdf

http://www.directeurpubliekegezondheid.nl/

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/geldigheidsdatum_22-07-2015#5

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/09/30/wet-veiligheidsregio-1.html

Weeg volks-gezondheid mee

Colofon

Technology by MagStream Real Time Publishing